രാജ്‌ഞിയുടെ സാമ്രാജ്യം അവസാനിക്കട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം വരട്ടെ!

ജൂൺ 9, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സമ്രഗ്രാധിപത്യത്തിനും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും എതിരെ ഗറില്ലാ യുദ്ധമാർഗ്ഗം ആഹ്വാനം ചെയ്ത് മരണം വരെ യുദ്ധം ചെയ്ത സായുധ സമര പോരാളി ബിർസാ മുണ്ഡയുടെ

Read more