എതിര്‍ക്കുന്നവരെ ഭയപ്പെടുത്തി പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന സിപിഎം സിദ്ധാന്തം, ഫാസിസമാണത്

തെറ്റുതിരുത്തി ഇന്നോ നാളെയോ ശരിയാകുമെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് നിങ്ങള്‍ താങ്ങി നിര്‍ത്തുന്ന ആ പാര്‍ട്ടി എന്ന് നന്നാകുമെന്നാണ് നിങ്ങള്‍ ധരിക്കുന്നത് ? ഇർഷാദ് മഴുകൊണ്ട് തലച്ചോറ് പിളര്‍ത്തിയും കത്തി

Read more