വി കെ എന്‍, ജമാല്‍ കൊച്ചങ്ങാടിക്ക് അയച്ച ഒരു കത്ത്

വി കെ എന്‍, ജമാല്‍ കൊച്ചങ്ങാടിക്ക് അയച്ച ഒരു കത്ത് 19.8.88 Dear JK അസുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കച്ചവടം എങ്ങനെയുണ്ട് ? ജൂലൈ 31 ന് ബഷീർ

Read more