ജന്മഭൂമി നിരോധിച്ചു എഡിറ്ററെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ?

പത്തിരുപതു കൊല്ലം മുമ്പ് കശ്മീരില്ലാത്ത ഭൂപടം പ്രസിദ്ധരികരിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചു ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാന കോശം എഡിറ്റർ ആയിരുന്ന പ്രൊഫസർ പി കോയയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം അന്ന്

Read more