ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചപോലെയാണ് എന്റെ അവസ്ഥ, അത്രത്തോളം എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ തകർത്തു

യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ എസ്.എഫ്.ഐക്കാരാണ് അവിടുത്തെ നിയമം (Law Unto Oneself). അവിടെ അധ്യാപകർക്കും പ്രിൻസിപ്പലിനും ഒന്നും ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങോട്ട് പോകണം, എങ്ങനെ

Read more