രാജ്യദ്രോഹകേസുകൾ; ഹിന്ദുത്വ ഫാഷിസ്റ്റുകളുടെ പാത സുഗമമാക്കുന്ന ഇടതു സർക്കാർ

ഇടതു ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽപ്പോലും ആരാണ് രാജ്യദ്രോഹികൾ, എന്താണ് രാജ്യദ്രോഹം എന്നൊക്കെ ദൈനംദിനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചു പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി സംഘ് പരിവാർ സ്വയം

Read more