നിയമത്തിന്റെ വലയിൽ ഒരിക്കലും തിമിംഗലം കെണിയാറില്ല

#FbToday _ അഡ്വ. സി ഷുക്കൂർ കെ പി ശശികലയ്ക്ക് 153 Aൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം ! ചിലപ്പോൾ വല്ലാത്ത നിരാശയും ആത്മനിന്ദയും തോന്നും, നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥിതികൾ

Read more