ആദിവാസികൾ കുടിൽ കെട്ടുമ്പോൾ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിയമം ഓർമ്മ വരുന്നത്?

അനധികൃത ഭൂമി കൈമാറ്റത്തിനും വ്യാജരേഖ നിർമ്മാണത്തിനും ടാറ്റക്കെതിരെ മൂന്നിലധികം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വ്യാജമായതിനെ തുടർന്ന് ടാറ്റായുടെ പ്രമാണം 2015ലാണ് വിജിലൻസ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

Read more