കുംഭമേളക്ക് യോഗി സർക്കാരിന്റെ 4000 കോടിയും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് പിണറായി സർക്കാരിന്റെ 1000 കോടിയും

കുംഭമേളക്ക് യോഗി നാലായിരം കോടിയൊക്കെ എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സംസ്ഥാനം എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ ? #FbToday ബച്ചൂ മാഹി നവോത്ഥാനം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൂടി മാത്രമാണെന്ന

Read more