ഖോരിയിലെ ഫാഷിസ്റ്റ് വേട്ട

ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുത്വ -കോർപ്പറേറ്റ് നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭവും പ്രതിഷേധവും ഉയർത്തുന്നവർക്കെതിരെ ഭരണകൂട വേട്ട തുടരുകയാണ്. ഭീമാ കൊറേഗാവ് കേസിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് ബുദ്ധിജീവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ, ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ, അധ്യാപകർ,

Read more