ആരുടെ അടിയന്തിരത്തിന് ചെലവാക്കാനാണ് കരുതൽനിധി ഉണ്ടാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്?

ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മോദിജിയോട് ബഹുമാനം തോന്നുക. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്‌ഥിതി മോശമാകുമെന്നു മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് എടുത്തത് ! ഒരു കാരണവശാലും സംസ്‌ഥാനങ്ങളുടെ കൈയിൽ

Read more