തീരെ വയ്യ, ഭട്ടത്തിരിപ്പാടിന്‍റെ കശാപ്പുശാലയിൽ നിന്നും ആട്ടിൻതല വാങ്ങി സൂപ്പുണ്ടാക്കണം

രാവിലെ തന്നെ ശ്രീദേവി അന്തർജനം വന്നു മുറ്റമടിച്ച് പാത്രം കഴുകി അലക്കി തോരനിട്ട് തിരിച്ചു പോയി. എന്‍റെ ഭാര്യ അവളെ വൃത്തി പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുക്കളേൽ

Read more