സോളിഡാരിറ്റി വഴി നിങ്ങൾക്കൊപ്പം, മാധ്യമം വഴി ആർ.എസ്.എസിനൊപ്പം

പി കെ നൗഫൽ വിശ്വാസികൾക്ക് മുൻപിൽ ഞാൻ നല്ല വിശ്വാസി ആണെന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന, അവിശ്വാസികൾക്ക് മുൻപിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ആണെന്ന് പറയുന്ന’വരെ ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കപടവിശ്വാസികൾ

Read more