എൻ്റെ ജനതയ്ക്കുവേണ്ടി എനിക്ക് പൊരുതിയേ മതിയാകൂ

“ഏത് നിമിഷവും എനിക്ക് മരണം പോലും സംഭവിക്കാം. അനീമിയയ്ക്ക് ദിവസവും മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. കൂടാതെ Small Congenital VSD യും ഉണ്ട്. ആയതിനാൽ ഈ

Read more