മലയാളിയുടെ ഹ്യൂമർ സെൻസ് പൊളിയാണ് സമ്മയിച്ച്, സംഘിത്തരത്തോട് വേണ്ട, അപകടമാണ്!

ട്രോളുകൾ ഇറക്കി ആ ക്രിമിനലുകൾക്ക് ഫാൻസിനെ ഉണ്ടാക്കരുതേ🙏 #SocialMedia _ അമ്മു ദീപ സംഘികളെ-സംഘിത്തരങ്ങളെ ട്രോളി തമാശയുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ട്രോളി ട്രോളി ട്രോളി ട്രോളിന്റെ

Read more