ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടും കെ മുരളിയുടെ ജയിൽമോചനം തടഞ്ഞു പകപോക്കുന്ന ഭരണകൂടം

ഓർമ്മയിൽ കാടുള്ള മൃഗം മെരുങ്ങില്ലെന്ന് കവിത. രാഷ്ട്രീയ തടവുകാർ ആ കാലത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നേതാക്കളെന്ന് ബർത്തോൾഡ് ബ്രൈറ്റ്… മാവോയിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികൻ കെ മുരളിയെയും ഭീമാ കൊറോ ഗാവ് കേസിലെ

Read more