ഹിന്ദി വര്‍ഗീയവാദികള്‍ ഉർദു ഭാഷയെ വംശഹത്യ ചെയ്യുന്നു; ജസ്റ്റിസ് മാര്‍ക്കണ്ഡേയ  കട്ജു

ആയിരക്കണക്കിന് മനോഹരമായ വാക്കുകള്‍ അറബി, പാര്‍സി ഭാഷയില്‍ നിന്ന് കടമെടുത്തത് ഉർദുവില്‍ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ വാക്കുകള്‍ ഹിന്ദിവാദക്കാരായ ‘ദേശസ്നേഹികള്‍’ അംഗീകരിക്കില്ല. ഹിന്ദി വര്‍ഗീയവാദികള്‍ ഉറുദു ഭാഷയെ

Read more