പാനായിക്കുളം വിധിയറിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെയാണ് ‘പികെ’ നാഥനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകുക

യാത്രയിൽ ഉടനീളം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് രാജ്യത്ത് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനീതികളെപറ്റിയും നിരപരാധികളുടെ ജയിൽവാസങ്ങളെ കുറിച്ചും പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും അനുഭവിക്കുന്ന ജനതയെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള

Read more