രാജ്യങ്ങൾ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് പെലെയുടെ കളി കാണാൻ!

“പെലെയെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് കിട്ടിയ പെനാൽറ്റി എടുക്കാൻ പെലെ ആദ്യം തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്റ്റേഡിയം മുഴുവൻ പെലെ, പെലെ എന്ന് ആർത്തുവിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പെലെ പെനാൽറ്റിക്ക് തയ്യാറായി. പൊടുന്നനെ

Read more