മമ്മൂട്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് കടക്കുന്നില്ല ?

ഫർഹാദിയുടെ എവരിബഡി നോസിൽ അർജന്റീനയിൽ നിന്നും സ്പെയിനിലേക്ക് വരുന്ന റികാർഡോ ഡാറിന് പകരം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും സ്പെയിനിലേക്ക് മമ്മൂട്ടി വരുന്നതായി സങ്കൽപ്പിച്ച് വെറുതേ കൊതിക്കാറുണ്ട്… റെനിഷ് പി

Read more