രാജന്റെ നക്സലൈറ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തെ തമസ്ക്കരിക്കുന്ന കുടിലത

അടിയന്തിരാവസ്ഥയിലെ തടങ്കൽ പാളയങ്ങളിൽ ഭീകരമായ മർദ്ദനങ്ങൾക്ക്, ഉരുട്ടി കൊലകൾക്കും വിധേയമായ മനുഷ്യരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമായ മനുഷ്യാവകാശ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ പ്രേരണയായി. കേരളത്തിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ

Read more