ജാതീയതയിൽ മനംമടുത്തു മതംമാറിയവരെ കണ്ടു വിറളിപിടിച്ചാണ് വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയമെന്നു വിളിച്ചത്

#TopFacebookPost കേരളത്തിലെ ജാതീയത കണ്ടിട്ടല്ല, ജാതീയതയിൽ മനം മടുത്തു മതം മാറിയവരെ കണ്ട് വിറളിപിടിച്ചാണ് വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്നു വിളിച്ചത്. ഇന്നു മതം മാറുന്നവരെ മുഴുവൻ

Read more