എത്ര സുന്ദരമായാണ് കശ്മീർ നമ്മളെയൊക്കെ വീണ്ടും, വീണ്ടും ട്രോളുന്നതെന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ

#SocialMedia ബാസിത് എം എത്ര സുന്ദരമായാണ് കശ്മീർ നമ്മളെയൊക്കെ വീണ്ടും, വീണ്ടും ട്രോളുന്നതെന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ. പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായി ബന്ധപെട്ടു ഭരണകൂടവും, ആർ.എസ്.എസ് കാരും തോക്കും, ടിയർഗ്യാസും, മാരകായുധങ്ങളുമായി

Read more

ഭീകര-അന്യവൽക്കരണങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യുഷൻ എത്രയായിരുന്നു ?

തബ്‌ലീഗുകാരുടെ ചുറ്റുമുള്ള വായു പോലും കോവിഡ് വൈറസുകളെ വഹിക്കുന്നുണ്ടാവാമെന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു രോഗ പ്രതിരോധ മഹാമഹം സംഘി പ്രചരണങ്ങളായും, ഫേക് ന്യൂസുകളായും, തബ്‌ലീഗുകാർക്ക് സാമൂഹികാവബോധം

Read more

ജാതീയതയിൽ മനംമടുത്തു മതംമാറിയവരെ കണ്ടു വിറളിപിടിച്ചാണ് വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയമെന്നു വിളിച്ചത്

#TopFacebookPost കേരളത്തിലെ ജാതീയത കണ്ടിട്ടല്ല, ജാതീയതയിൽ മനം മടുത്തു മതം മാറിയവരെ കണ്ട് വിറളിപിടിച്ചാണ് വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്നു വിളിച്ചത്. ഇന്നു മതം മാറുന്നവരെ മുഴുവൻ

Read more