കനയ്യ കുമാറിന്‍റെ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആസാദി ആ ആസാദിയല്ലെന്ന്‍ വ്യക്തമായല്ലോ !

മലപ്പുറം ഗവ. കോളേജിലെ റിൻഷാദിനെയും ഫാരിസിനെയും കേൾക്കാനോ അറിയാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം കുഴപ്പം പിടിച്ചതാണ് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍റെ മുഖ്യധാര. തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ലാത്ത നിരവധി സൂക്ഷ്മ പ്രതിരോധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ

Read more