റോസ ലക്സംബർഗ് കാമുകന് അയച്ച കത്തിൽ നിന്നും

മാർക്സിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തിക റോസ ലക്സംബർഗും കാമുകൻ ലിയോ ജോഗീഷസും തമ്മിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കത്തുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു കത്തിൽ നിന്നും… “വിപ്ലവത്തിന്റെ മുഹൂർത്തം വരുമ്പോൾ എന്റെ എല്ലാ

Read more

റോസ ലക്സംബർഗ്; ഒരോർമ്മക്കുറിപ്പ്

റോസ ലക്സംബർഗിന്റെ കൊലപാതകം നടന്നിട്ട് ഇന്ന് 102 വര്‍ഷമാവുന്നു… മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികയും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞയും യുദ്ധവിരുദ്ധപ്രവര്‍ത്തകയുമായിരുന്ന റോസ ലക്സംബർഗ് Rosa Luxemburg(1871-1919) റഷ്യയുടെ അധീനത്തിലായിരുന്ന പോളണ്ടിന്റെ ഭാഗമായ ലബ്‌ലിനിൽ

Read more