എരി; പ്രദീപിനെ വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ

Amazon Kindle പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സനല്‍ ഹരിദാസിന്‍റെ ‘കീഴാള ഭൂതകാലത്തിന് ഒരാമുഖം’ എന്ന പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഡൽഹി ദൂരദർശൻ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ സാജൻ ഗോപാലൻ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ… വളരെ

Read more