പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍ ഏറ്റവും ബാധിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന്‍റെ അടിത്തട്ടിലെ മനുഷ്യരെ

_ ജെയ്സണ്‍ സി കൂപ്പര്‍ ഒരുവശത്ത് കടൽകയറ്റം തീരമേഖലയെ വിഴുങ്ങുന്നു. മറുവശത്ത് മലയോരങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടുന്നു. അതിവർഷവും പ്രളയവും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളെയും ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു. പതിവുപോലെ സമൂഹത്തിന്‍റെ അടിത്തട്ടിലെ മനുഷ്യർ

Read more