സംഭവിച്ചത് അനീതിയാണ്! ദ ഹണ്ട് ഫോർ വീരപ്പൻ

“സംഭവിച്ചത് അനീതിയാണ്, അതിൽ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അധികാരത്തിലുള്ളവർക്ക് അവരുടെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. എനിക്കുമുണ്ട്…” _ പ്രശാന്ത് പ്രഭ ശാർങ്ഗധരൻ തീർത്തും ഹൃദയഭേദകമായ “ദ ഹണ്ട് ഫോർ

Read more