ഭയം വാഴുന്ന ഇടമായി കേരളം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു

സഹപാഠി ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കപ്പെട്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അരുത്, എന്നു പറയാനാവാതിരുന്ന ഒരു സർവകലാശാല പോലെ നിസംഗമായ ഒരു വലിയ കാമ്പസ് ആയി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം മാറാനിടയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ

Read more