ബോബ് മാർലി പാട്ടും പോരാട്ടവും; പ്രമേയങ്ങൾ

സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക ഞാറ്റുവേല സാംസ്ക്കാരിക പ്രവർത്ത സംഘം ഫോർട്ടു കൊച്ചിയിൽ വെച്ചു നടത്തിയ ബോബ് മാർലി പാട്ടും പോരാട്ടവും എന്ന പരിപാടിയിൽ സമരകാലത്തില്‍ സ്വപ്നേഷ്

Read more