സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൂച്ചുവിലങ്ങിടാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം ജനാധിപത്യവിരുദ്ധം; ജനകീയ മനുഷ്യാവകാശപ്രസ്ഥാനം

സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാനെന്ന പേരിൽ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൂച്ചു വിലങ്ങിടാനുള്ള പിണറായി സർക്കാർ നീക്കം ജനാധിപത്യവിരുദ്ധം _ പത്രപ്രസ്താവന, ജനകീയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രസ്ഥാനം സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ തടയാനെന്ന പേരിൽ

Read more