ജാസ്സീ ഗിഫ്റ്റ് പാടുമ്പോള്‍

ജാസ്സീ ഗിഫ്റ്റ് പാടുമ്പോള്‍ നാട്ടിലെ സംഗീതജ്ഞപ്രമുഖര്‍ക്ക് മാത്രമല്ല സ്ഥലത്തെ പ്രധാന വിപ്ലവപ്പാട്ടുകാര്‍ക്കുകൂടി ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു… 2005 ആദ്യം ബോംബെയില്‍ ഒരു ചടങ്ങിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്ന മലയാള കവി

Read more