കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ നിരോധിക്കണം സർ

ഈ പുസ്തകം വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ ഇതിനകം താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു… സി എസ് മുരളിശങ്കർ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന, ദയവായി ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ’

Read more