അഴിമുഖം, ന്യുസ്റെപ്റ്റ്, ഡൂൾ ന്യുസ്; ഇടതുകണ്ണിലൂടെ എതിർവാദങ്ങളെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന മായാജാലം

ഇവരുടെയൊക്കെ തനിക്കൊണം കാണണമെങ്കിൽ നാളെ മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിലെ നേതാവോ, സംഘടനയിലെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലെ പ്രവർത്തകനോ ഒന്നു നീട്ടി തുമ്മിയാൽ മതിയാകും… റെജി ദേവ് ഇടതുപക്ഷ പ്രൊഫൈലുകളായ അഴിമുഖം,

Read more