ടിക് ടോക്; ഓഡിഷന് വിളിക്കപ്പെടാത്ത അഭിനേതാക്കളുടെ വിപ്ലവം

നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക മാധ്യമ ഓഡിഷൻ വിളികൾ എത്തിപ്പെടാത്ത അഭിനേതാക്കളുടെ ഒരു വലിയ സമൂഹം ഇന്നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുപ്പുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ച വിപ്ലവമായിരുന്നു ടിക് ടോക്… റെജി ദേവ് ടിക് ടോക്

Read more