ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ രണ്ടുണ്ട് മെച്ചം

#FbToday എറണാകുളത്തുനിന്നും ഫോർട്ട്കൊച്ചിക്ക് ബോട്ടിൽ പോകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്. കൊച്ചിയിലെ കൽവത്തി ബോട്ട് ജട്ടിയുടെ നേരെ എതിർ വശത്താണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഹോട്ടൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ. ഇവിടെനിന്നും ഭക്ഷണം

Read more