ഞങ്ങളുടെ സംഗീതവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ലാതാക്കിയവർക്ക്

ഇസ്താംബൂൾ, തുർക്കി, ഗ്രീക്ക്… പൊട്ടിപൊളിഞ്ഞ ബോട്ടുകൾക്കും കൂട്ടിയിട്ട ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾക്കും ഇടയിലൂടെ സംഗീതത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്രത്തിന്റെയും രക്തബന്ധങ്ങളുടെയും അലച്ചിൽ… _ മണി നരണിപ്പുഴ ജാം എന്ന നായികാ കഥാപാത്രം

Read more