ദലിതൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നാൽ ഒപ്പമിരിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത കേരളം

ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത കിളിനക്കോടിനെ ഇനിയും നേരം വെളുക്കാത്ത നാടെന്ന് കേട്ട പ്രിയ കേരളമേ, ഈ വീഡിയോ ഒന്നു കാണൂ, ദലിതൻ ഭക്ഷണം

Read more