ദലിതൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നാൽ ഒപ്പമിരിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത കേരളം

ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത കിളിനക്കോടിനെ ഇനിയും നേരം വെളുക്കാത്ത നാടെന്ന് കേട്ട പ്രിയ കേരളമേ, ഈ വീഡിയോ ഒന്നു കാണൂ, ദലിതൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നാൽ ഒപ്പം ഇരിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത, അവസാന പന്തിക്ക് പന്തൽ പുറകിലേക്ക് തങ്ങളെ ഇന്നും മാറ്റിനിർത്തുന്ന,കല്യാണ വീടുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പുലപ്രക്കോട്ടുകാർ പറയുന്നത്.


വീഡിയോ, എഴുത്ത്_ വിനീതാ വിജയൻ

Leave a Reply