ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ കണ്ടുമുട്ടി രണ്ടു കമിതാക്കൾ

ഹിന്ദി കവിത_ സംഗമം ഉപാസന ഝാ പരിഭാഷ_ ആൽബെർട്ടോ കെയ്‌റോ ചീറിപ്പായുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ചുവരുകൾ പോലുമറിയാതെ ഒരുച്ചനേരം, ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ കണ്ടുമുട്ടി, രണ്ടു കമിതാക്കൾ നല്ല

Read more