സ്വകാര്യതയുടെ വില ഭംഗിയായി വരച്ചു കാട്ടുന്ന വരത്തൻ

ക്ലൈമാക്സിൽ അതിമാനുഷികനാവുന്ന ഫഹദിന്റെ ‘അർബൻ’ വരത്തൻ നായകനെ വരെ ത്രില്ലോടെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. സ്വകാര്യതയുടെ വില ഇത്ര ഭംഗിയായി വരച്ചു കാട്ടുന്ന മറ്റൊരു മലയാള സിനിമ കണ്ടതായി

Read more