രൂപേഷ് ജയിലിൽ നിന്നും മകൾക്ക് അയച്ച കത്ത്

1995 ആഗസ്റ്റ് 18 നാണ് ആമിമോളുടെ ജനനം. അതിനും മൂന്നുവർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു വർഗ്ഗീസ് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിനാണ് ഞാനും ഷൈനയും ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. മുഴുനീള വിപ്ലവ പ്രവർത്തനം,

Read more

കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് ആമിയുടെ സമരം

ദുരിതപൂർണ്ണമായ ജീവതത്തിനുമുമ്പിൽ പകച്ചു നിൽക്കാതെ ആമി പോരാടുകതന്നെയാണ്. അവൾക്ക് ചേർത്തു പിടിക്കാൻ അവളൊരു സഖാവിനേയും കണ്ടെത്തി, ‘ഓർക്കോ’… സി എ അജിതൻ ആമിയും,ഓർക്കോയും, മക്കളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിന്

Read more