ഭരണസംവിധാനം സമ്പൂർണ്ണമായി ആദിവാസികൾക്ക് എതിരാണ്

“സമാനമായ നിരവധി കൈയേറ്റങ്ങൾ ആദിവാസിയുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് വാർത്ത നൽകി എന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യം. ഈ വാർത്തകളുടെ ആകെ തുകയാണ് എനിക്കെതിരെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കേസ്. അതിന്

Read more

ഭൂത്താളി; ആദിവാസിയുടെ കഥ

ബിനു എം അട്ടപ്പാടിയെ കുറിച്ചായതുകൊണ്ട് വായിക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് രാമചന്ദ്രൻ അത്തിപ്പറ്റയുടെ ‘ഭൂത്താളി’. 1955 കാലഘട്ടത്തിൽ അട്ടപ്പാടിയിലെ കാട്ടുചോലകളും പുഴകളും പക്ഷിമൃഗാദികളും കാടിന്‍റെ മക്കളായ

Read more