ഭൂത്താളി; ആദിവാസിയുടെ കഥ

ബിനു എം അട്ടപ്പാടിയെ കുറിച്ചായതുകൊണ്ട് വായിക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് രാമചന്ദ്രൻ അത്തിപ്പറ്റയുടെ ‘ഭൂത്താളി’. 1955 കാലഘട്ടത്തിൽ അട്ടപ്പാടിയിലെ കാട്ടുചോലകളും പുഴകളും പക്ഷിമൃഗാദികളും കാടിന്‍റെ മക്കളായ

Read more