ബംഗാളി

കവിത ബംഗാളി _ റെനി ഐലിൻ ബംഗാളില്‍ നിന്നും ബീഹാറില്‍ നിന്നും ലോക്കല്‍ കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മൂത്രപ്പുരയില്‍ ഒറ്റക്കാലില്‍ ചാരി നിന്ന് ഞങ്ങള്‍ പാലക്കാടന്‍ ചുരം താണ്ടിയത് നിങ്ങള്‍

Read more