“ഞങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യും”

രാജേഷ് വേലൂർ ബെർണാഡ് ഷായുടെ നാടകങ്ങളൊന്നിൽ ധനാഢ്യനായ അണ്ടർ ഷാഫ്റ്റ് തന്റെ മകനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ” നിന്റെ രാജ്യത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഞാനാണ്. ഞാനും ലാസറുമാണ്. നിന്നെ

Read more

2021 ബഡ്ജറ്റ് കമ്പനി രാജിന് വേണ്ടിയുള്ളത്

2021 ബഡ്ജറ്റ് കമ്പനി രാജിന് വേണ്ടിയുള്ളത്; സാമ്പത്തിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകേറാനും, അതിജീവിക്കാനും സഹായകമായ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നത്… രാജ്യം കോവിഡ് പ്രത്യാഘാതങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ

Read more