ജനിതക മാറ്റം

കവിതകള്‍ ഫലാലു റഹ്മാൻ 1. പുതിയ ജൈവായുധം ഇന്‍ക്യുബേഷനിലായിരുന്നു രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കമ്പോളങ്ങളിൽ ഏറെ വിറ്റുവരവ് നേടിയത് ഫെൻസിംഗ് കമ്പികൾക്കായിരിക്കും ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളിലാവട്ടെ ആയുധങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും അധോരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ മൂലധന മാർക്കറ്റിൽ

Read more