സാമ്പത്തിക സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട്: ദിശ എവിടേക്കെന്ന് വ്യക്തം

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ​ഗവൺമെന്റ് അവതരിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന സൂചനകൾ തന്നെ തീവ്ര പരിഷ്കരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്നതാണ്. അമിത നിയന്ത്രണത്തിന്റെ (Overregulation) പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും കാർഷിക നിയമ

Read more