സാമ്പത്തിക സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട്: ദിശ എവിടേക്കെന്ന് വ്യക്തം

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ​ഗവൺമെന്റ് അവതരിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന സൂചനകൾ തന്നെ തീവ്ര പരിഷ്കരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്നതാണ്. അമിത നിയന്ത്രണത്തിന്റെ (Overregulation) പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും കാർഷിക നിയമ

Read more

സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകര്‍ത്ത മഹാമാരി

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം മനുഷ്യരാശി നേരിട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ പ്രയാണം ആരംഭിച്ച് ഏകദേശം 210 രാജ്യങ്ങളിൽ 34,28,422

Read more