ആദ്യം ഊരിൽ നിന്നും കുടിയൊഴിപ്പിച്ചു, ഇപ്പോൾ വാടക വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ ശ്രമം!

ഗൗരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ വഞ്ചനക്കെതിരെ ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രതിഷേധത്തെ അടിച്ചമർത്തുക എന്ന ലക്‌ഷ്യം വച്ച് കൊണ്ടാണ് പോലീസിന്റെ ഭീഷണി… വീടും ഭൂമിയും നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകി കുടിയൊഴിപ്പിച്ച

Read more

ഭൂമിയും വീടും നഷ്ടപ്പെട്ട മല്ലികപ്പാറയിലെ ആദിവാസികൾ

ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയും വീടും ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ വിവിധ പദ്ധതികളുണ്ടായിട്ടും വയനാട് തിരുനെല്ലി മല്ലികപ്പാറയിലെ 9 കുടുംബങ്ങളെ സർക്കാർ അവഗണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് വർഷമായി. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ

Read more